Колоды Шамана

Control Shaman #34106

/ 51 / 15720

new Murloc shaman

/ 164 / 6480

Elemental Shaman #34047

/ 142 / 10680

Aggro Shaman #34023

/ 62 / 3960

Primordial Aquatic Control Shaman

/ 52 / 11160

Legendary Elemental Shaman

/ 63 / 11640

GayPirate's Control Shaman

/ 139 / 13440

Spell creation

/ 74 / 7440

Spell Damage Shaman #33909

/ 94 / 14280

Murloc Shaman #33909

/ 164 / 1800

Aggro Shaman #33792

/ 160 / 9600

C’Thun Control Shaman!

/ 169 / 10860

Win by turn 5-6 with Murloc Shaman!

/ 76 / 3240

Murloc Shaman #33702

/ 130 / 3600

Classic Midrange Shaman

/ 110 / 4920

Classic Burn Shaman

/ 130 / 4880

Classic Hybrid Shaman

/ 81 / 4980

Elemental Shaman #33661

/ 166 / 6960